Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski

Środa, 24 maja 2023 Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski
17 maja 2023 r. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) odbyła się konferencja „Rola Polityki Surowcowej Państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski”. Na konferencji, w ramach czterech paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyli wszyscy przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką polityki surowcowej państwa omówiono dotychczasowe prace w ramach projektu PSP2050. Tematy wystąpień były bardzo szerokie, dotyczyły wydobycia węgla brunatnego, węgla kamiennego, metali nieżelaznych niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej, aż po wydobycie surowców w dna oceanu. Podczas paneli dyskusyjnych potwierdzono słuszność realizowanych działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Prelegenci wspólnie wskazywali na spójność działań Polityki Surowcowej Państwa z innymi strategiami branżowymi, jak i również działaniami Komisji Europejskiej w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców. Dla branży kamieniarskiej najważniejsze, były wypowiedzi wiceministra dr Piotra Dziadzio, Głównego Geologa Kraju i dr Sylwestera Salwy, dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB, którzy omówili: 
• ponowną eksplantację terenów poprzemysłowych na obszarach zaniechanej obróbki surowców blocznych w regionie świętokrzyskim i dolnośląskim. Wskazując na nowe otwarcie w sferze współpracy branży wydobywczej i kamieniarskiej,
• weryfikację bazy zasobowej surowców blocznych i budowlanych,
• wzmożenie współpracy z regionalnymi wytwórcami wyrobów skalnych,
• wsparcie producentów krajowych, weryfikację kierunku importowanych surowców i napływu gotowych produktów,
• potrzebę ograniczenia odpadów poprodukcyjnych i poeksploatacyjnych, w tym przedstawienia gospodarce nowych produktów naturalnych, jak pokruszone odpady skalne w formie żwirów i podsypek ekologicznych,
• wzrost potrzeby pozyskiwania surowców i specjalistów do konserwacji zabytków wytworzonych z historycznie polskich surowców.
Całość konferencji podsumował wiceminister dr Piotr Dziadzio podkreślając znaczenie krajowej bazy zasobowej dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Zwrócił on uwagę na potrzebę większej aktywności legislacyjnej i merytorycznej ze strony producentów i przetwórców surowców skalnych i energetycznych. Ideą stojącą za wprowadzeniem PSP było zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku światowym. Na zakończenie wskazano na konieczność aktualizacji PSP2050 w najbliższej przyszłości w kontekście zmieniających się czynników geopolitycznych i nowych wyzwań technologicznych. 
(dr Michał Ruszkowski)
Fot. gov.pl