I Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia

Poniedziałek, 4 października 2021 I Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Producentów Wyrobów  z Kamienia

W dniach 17-19 września br. w pałacu w Krotoszycach odbył się I. Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia.
Pierwszego dnia zjazdu wiceprezes Jan Ziętek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 17.05.2019 do 31.12.2020 roku oraz sprawozdanie finansowe za identyczny okres. – Wśród referowanych spraw znalazły się m.in. sprawozdanie z naszych rozmów z przedstawicielami naszego rządu. Prowadzimy korespondencję w kilku tematach związanych oczywiście z branżą kamieniarską – mówi J. Ziętek.
Uczestnicy zjazdu wysłuchali także sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i 2020, które zreferował Wojciech Popielski. Zarówno sprawozdanie z działalności Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte przez członków zjazdu w stosownych uchwałach.
Obecni na zjeździe członkowie Stowarzyszenia udzielili także absolutorium Zarządowi za okres od 17.05.2019 do 31.12.2020 roku.
Uczestnicy zjazdu zajmowali się także Regulaminem Wewnętrznym dotyczącym przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia, którego propozycję przedstawił Włodzimierz Ratajczak, członek Zarządu. Kolejnym regulaminem omawianym tego dnia był ten dotyczący funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego (Koleżeńskiego). Te kwestie omawiał także W. Ratajczak. Obydwa tematy zostały zaakceptowane przez podjęcie stosownych uchwał.
Kolejnym bardzo ważnym punktem Zjazdu była dyskusja na temat powołania Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej zadań polegających na opiniowaniu i zatwierdzaniu osób na Rzeczoznawców Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia oraz zaproponowanie członków Komisji. W skład tej komisji weszli ostatecznie: prof. Urszula Kazimierczak i prof. Miranda Ptak i prof. Andrzej Solecki.
Uczestnicy dyskutowali także nad składem Zespołu Rzeczoznawców, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ostatecznie w skład Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia weszli: Elżbieta Tanderys-Grabarz, Marian Sroka, Jerzy Stemplewski oraz Włodzimierz Ratajczak, który pełni funkcję kierownika zespołu.
- Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz Zespołu Rzeczoznawców to bardzo ważne uchwały. Komisja, w której zasiadają uznani naukowcy pozwoli na pełną weryfikację kwalifikacji członków Zespołu Rzeczoznawców. Natomiast sam Zespół rzeczoznawców będzie przygotowywał wszelkie ekspertyzy i opinie, przydatne podczas ewentualnych spornych kwestii związanych z ich działalnością. Jego członkowie będą mogli także występować, jako mediatorzy. Dla przykładu już mamy taką opinię dotyczącą właściwości granitu strzegomskiego, przygotowaną na nasze potrzeby - mówi W. Ratajczak.
– Będąc przy Zespole Rzeczoznawców należy podkreślić, że ekspertyzy i opinie będzie on przygotowywał nie tylko na potrzeby naszych członków, ale także firm zewnętrznych - dodaje J. Ziętek.
Podczas dyskusji nad dalszymi planami pojawił się m.in. temat zakresu problemów, z którymi spotkają się kamieniarze na polskim rynku.
- Chodzi m.in. o wdrożenie działań zmierzających do wprowadzenia transparentnych procedur związanych ze stosowaniem materiałów zgodnych ze specyfikacjami przetargowymi – dodaje W. Ratajczak.
Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy zamiast materiału wskazanego przez zamawiającego wykonawca stosuje zamienniki, bez rzetelnej informacji o ich zastosowaniu.
W spotkaniu jako gość uczestniczył również przedstawiciel niemieckiej firmy VeroStone, która jest właścicielem kopalń wapienia Jura w miejscowości Eichstatt (rejon Bawaria). Joachim Wowtscherk zaprezentował firmę oraz zaprosił Członków Stowarzyszenia do odwiedzenia firmy i kamieniołomu.
Drugi dzień zjazdu minął pod znakiem wycieczek. Uczestnicy odwiedzili największą kopalnię w Europie Środkowo-Wschodniej, tj. Borowskie Kopalnie Granitu (głębokość 135 m). Potem wyruszyli do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, by na końcu obejrzeć Organy Wielisławskie, czyli odsłonięte porfiry na zboczu góry Wielisławka w pobliżu wsi Sędziszowa.
– W niedzielę po śniadaniu uczestnicy zjazdu udali się do domów. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje bardzo właścicielowi, naszemu członkowi, Antoniemu Chamskiemu za ugoszczenie członków Stowarzyszenia - podsumowuje J. Ziętek. 

Fot. Archiwum OSPWzK